İÇİNDEKİLER
Sayı 203 – Mayıs 2022


Paylaş
Tüm Sayılar      2022      Sayı 203 – Mayıs 2022      Yıllar Önce Basında Adalar: Mayıs 1937

Yıllar Önce Basında Adalar: Mayıs 1937


Bahar geldi. Yaz hazırlıkları başladı. Bir yandan vapurların sefer tarifeleri yeniden düzenlenirken diğer yandan Ada’ya taşınmanın kolaylaştırılması için eşya taşıma amaçlı seferler konuyor.

Hemen her yerde olduğu gibi Adalar’da da bahar şenlikleri düzenleniyor. Bunlar arasında Deniz Lisesi’nin İstanbul’daki diğer liselerin öğrencilerini de konuk ettiği Bahar Şenliği ön plana çıkıyor. Şenliğin kendisi kadar haberin içeriği de o zamanın ruhun yansıtması bakımından önemli.

Büyükada vapur iskelesinin üzerindeki salonların Ada’nın gençlerine tahsis edildiğini bildiren haberler de günümüze yaptığı çağrışımlarla değer kazanıyor.

Buyurun 1937 Mayıs ayına…


Akayın yaz hazırlığı

Akay idaresi yaz seferleri için hazırlıklara başlamıştır. Önümüzdeki aydan itibaren tatbik edilecek olan yeni programda idare bütün vapurlarını postaya koyacaktır. Akay idaresinin Halicde Deniz fabrikalarında tamir edilmekte olan üç vapuru vardır. Haleb ve Basra vapurları bu aradadır. Bu üç vapurun tamiri bir aya kadar biteceğinden Akay idaresi yaz programında bütün vapurlarını çalıştıracaktır. Yaz programının tatbikile beraber Heybeli ve Büyükadaya ayrı, Burgaz ve Kınalıadaya da ayrı olarak doğru postalar işlemesi dolayısile dört ada arasında da Belediyeden kiralanan iki Halic vapurile seferler yapılacaktır.

Cumhuriyet, 12 Mayıs 1937, Çarşamba


Adalara Göç Seferi Yapılacak

Akay idaresi, 21 mayıstan itibaren Adalara göç seferleri yapacaktır. 19 hazirana kadar devam edecek olan bu seferler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 12 de hususi vapurlar tarafından yapılacaktır.

Tan, 16 Mayıs 1937, Pazar


Denizcilerin bahar bayramı

Dün Heybeli Deniz Lisesi ve Harb okulu çok

samimi bir tören ve ziyafetle ilkbaharı kutluladı

Heybeli Deniz lisesi ve harb okulu dün ciddiyeti samimiyeti mezceden çok temiz ve Türk denizcilerine has ve asil hava içinde an’anevi merasimle baharı kutlulamıştır.

Başta harb filosu komutanı Amiral Fahri Engin olmak üzere, diğer komutanlar ve talebe ailelerinden mürekkeb davetliler mektebin çok zarif bir şekilde tanzim edilmiş orta bahçesinde çamların altında bir müddet istirahat ettikten ve mekteb gezildikten sonra saat 11 de çalan borularla tören başlamıştır.

İlk yapılan çuvalla koşma yarışları marul yeme, yoğurt yeme, patates toplama yarışları takib etmiş ve büyük bir neş’e ve alkış kasırgası ortasında, Deniz bandosunun yaptığı şen ahenkler içinde sandalya kapma yarışile kara müsabakalarına nihayet verilmiştir. Bu müsabakalarda çuvalla koşmada ikinci sınıftan Bürhan, marul yemede Arif, yoğurt yemede Naci, sandalya kapmada Ziya, patateste Arif birinci gelmişlerdir.

Saat 12 de Marmaranın ışıldayan sularına bir bahar çerçevesi yapan ağaçların serin gölgelerinde kurulmuş sofralarda bütün davetliler ve talebe yüzlerle kişilik muazzam bir aile halinde iştiha ile kuzularını, helvalarını yemişlerdir.

Yemeği müteakib 1 de mekteb rıhtımındaki sancak direğine yiğit denizcilerimiz mutad merasimle sancak çekmişlerdir.

Üçe kadar talebe cazı tarafından muvaffakiyetle çalınan parçalar davetlileri dansa davet etmiş ve Adanın o ilahi güzelliğine bir başka güzellik katan dekor içinde çok hoş bir vakit geçirilmiştir.

Dünkü merasimin en mühim hususiyeti, ilk defa olarak Deniz Lisesinin, yaptıkları bahar eğlencelerinin neş’esine İstanbuldaki bütün lise ve ortamekteblerindeki arkadaşlarını da ortak etmek istemeleridir. Bu maksadla davet edilen lise ve ortamekteblerin sekizinci sınıf talebeleri de saat üçte muallimlerile birlikte kafile kafile Heybeliye muvasalatla Deniz Lisesinin kapısında dizilmiş talebe ve mekteb komutanı albay Ertuğrul tarafından karşılanmışlar ve kendilerine mihmandarlık eden Deniz talebesinin delaletile mektebin her tarafını gezdikten sonra merasim yapılacak sahaya gelmişler ve mızıka ile hep beraber İstiklâl marşını söylemişlerdir.

Buradaki denizci gençlerimizin bir örnek spor kıyafetlerile bandoya uyarak yaptıkların ritmik jimnastik birçok takdir edilerek uzun uzun alkışlanmıştır.

Bunu bir koşu, ve harb sınıfları arasında üç çifte kik, sınıflar arasında tek ve çift padılbot ve bot yarışları takib etmiştir. Koşuda birinci sınıftan Faik Ararat, üç çifte kikte 2 numaralı kik, sınıflar arasında tek padılda 2 nci sınıftan Ziya, çift padılda 2 nci sınıftan Hüsameddin ve Halid, botta harb sınıfından Ali birinci gelmişlerdir. Bundan sonra sportmen denizciler mektebin bahçelerindeki muhtelif sahalarda futbol, tenis, voleybol ve güreş müsabakaları yapmışlardır. Bu müsabakaların ekserisini davetli arkadaşlarile yapan Deniz talebelerinin her hareketlerinde centilmen birer ev sahibi kibarlığı iftiharla göze çarpıyordu.

Saat dörtte mektebin büyük müsamere salonuna toplanan davetliler, talebe cazile bir müddet dans ettikten sonra gösterilen filimleri seyretmişler ve hazırlanan büfelerde büyük bir neş’e ile akşam çayını içmişlerdir. Bu sırada misafirler adına Gelenbevi  ortamektebi  fransızca muallimi Tevfik söz alarak: «Bugün Deniz Lisesinin çok sıcak ve misafirperver kucağında geçirdiğimiz bahtiyar saatleri hayatımızın en güzel zamanları sırasına kaydediyoruz» diye başladığı nutkunu şu sözlerle bitirmiştir:

«- Biz, mekteblerimizde Deniz Lisesine, denizin sırrını bilen, denizin şi’rini anlıyan ve orada temeyyüz eden ve kendini sevdiren kıymetli unsurları hazırlamakla bahtiyarız. Deniz Lisesi sayın erkânına teşekkürlerimizi takdim ederken Türkiye Cumhuriyeti donanmasına şeref verecek, onu yükseltecek gençlerimize sonsuz muvaffakiyetler dileriz.»

Mekteb komutanlığı emir zabiti Burhan Güreli de çok samimi bir ifade ile bilmukabele teşekkürlerini bildirmiştir. Misafirleri tekrar bütün arkadaşları namına selamlamıştır. Bu sırada Deniz talebesile misafirleri karşılıklı birbirleri şerefine üçer defa şa şa  şa!.. diye bağırmışIardır.

Mektebin önündeki sahada toplanan davetliler burada denizcilerimizin muvaffakiyetle oynadıkları milli oyunları seyretmişler ve hep bir ağızdan söyledikleri muhtelif deniz marşlarını ve operetlerini dinlemişlerdir.

Ayrılmak saati yaklaşırken, bütün sivil talebe namına Heybeli ortamektebi talebesinden Ali Gürkan denizci arkadaşlarına hitaben şu sözleri söyledi:

«- Sayın denizci kardeşler … Bugün okulunuzda gördüğümüz samimi kabule bütün arkadaşlarım namına içten coşan teşekkürleri sunarım. Hayat ve bilgi sunan bu kaynaktan doya doya içen kardeşlerimize ne mutlu! Yurdun deniz koruyucuları, belki bizler de bir gün yanınızda yer alırsak, bu, bugün bize sevgi ve samimiyetle kucak açışınızın eseri olacaktır.

Şu anda hepimizin kalbindeki tek dileği, dilimizle tekrar edelim: Yaşasın Ulu Önderimiz Atatürk!» Coşkun alkışlarla karşılanan nutku müteakıb birbirine girerek gözleri yaşartan bir samimiyetle kucaklaşan gençler, biraz sonra iki sıra dizilen deniz talebesine veda ediyorlardı.

Davetlileri İstanbula götüren vapur, iskeleden ayrılırken, mektebin rıhtımına dizilmiş denizciler şapkalarını sallıyarak ve şa … şa … şa … diye bağırarak misafirlerini hararetle teşyi ediyorlar, vapurdakiler de Ada kıyıları gözden kayboluncıya kadar çırpına çırpına gene denizcilere selâm ve muhabbetlerini gönderiyorlardı.

Heybeli Deniz lisesi ve Harb okulunda dün çok samimi ve temiz bir gün yaşıyanlar, her bakımdan mükemmeliyetine şahid oldukları deniz talebesinin, törenlerinin neşesine bütün lise ve orta okullardaki kardeşlerini de ortak etmeği hatırlıyarak, -İstanbulda ilk defa- bunu büyük bir nezaketle yaptıklarını da unutmıyacaklardır.

Cumhuriyet, 23 Mayıs 1937, Pazar


Adadaki Gençlik Teşekkülleri için

Akay idaresi, Büyükada vapur iskelesinin üzerindeki salonları, Adadaki gençlik teşekküllerine tahsis etmiştlr. Akay müdürü Cemil, burada, gençler için zengin bir kütüpane hazırlatmıştır. Ayrıca, toplantı ve müsamereler için geniş bir salon daha ayrılmıştır. Salon ve kütüpane dün saat 16 da vali Muhiddin Üstündağ tarafından açılmıştır. Bu arada Ada ilk mektep müdürü Süleyman Öz, ve şehir meclisi daimi encümen azalarından Avni de söz söylemişlerdir. Bu münasebetle davetlilere bir çay ziyafeti verilmiştir. Daha sonra Dil plâjına gidilmiş yeni tesisat ve vapur iskelesi gözden geçirilmiştir.

Tan, 30 Mayıs 1937, Pazar


Büyükada Halk Spor kulübünde okuma odası açıldı

Büyükada Halk Spor kulübü gençlik okum salonunun açılış töreni evvelki gün yapılmış ve merasime İstanbul Valisi Muhiddin Üstündağ riyaset etmiştir.

Gençlik teşkilatı namına Ada okulunun Başöğretmeni ve Adalılar namına Şehir Meclisi azasından Avni söz söyliyerek Cumhuriyet Halk Partisinin Adalar kazası himayesindeki gençlik teşkilatının sarfettikleri faaliyeti izah etmişlerdir.

Vali Muhiddin Üstündağ bu izahattan çok memnun olduğunu söylemiş ve bu kadar geniş bir çalışma karşısında gençleri tebrik etmekten başka söyliyecek sözü olmadığını beyan etmiş ve çay ziyafetinden sonra merasime nihayet verilmiştir.

Cumhuriyet, 31 Mayıs 1937, Cuma


Adalarda İmar İşleri

Belediye Büyükadadaki Yörük Ali plâjının arkasına düşen büyük çamlıklardan bir kısmını satın almayı düşünmektedir. Burası milli emlâktendir ve taksitle satın alınacaktır. Çamlığın bu kısımları büyük bir gazino haline konulacaktır. Ayrıca belediye, plâjda yapılan yeni tesisat ile inşa edilecek gazinoların, o sahaların tabii manzaralarını bozmamasına dikkat edecektir. Meselâ plâjın kenarındaki taşlıklar hiç bozulmıyacaktır. Plâjın kenarına yapılmakta olan vapur iskelesi için de karadan taşlıklar arasında tabii bir yol yapılacaktır. Ayrıca plâjın etrafı temizlenecek ve güzel çiçekli ağaçlar dikilecektir.

Tan, 31 Mayıs 1937, Pazartesi


Dün sabahki sis

Vapurlar saat 11 e kadar işliyemedi

Dün sabah Marmarayı kesif bir sis tabakası kaplamış, ilk postayı yapmak üzere Adalardan hareket eden vapurlar Kınalıada önünde demirlemişlerdir.

Bir aralık sis sıyrılmış, bu esnada Heybeliada vapuru hareket etmiştir. Bu vapur Fenerbahçe önüne geldiği zaman sis gene başlamış, bu arada idarenin Göztepe vapuru Heybeliada vapurunun önüne çıkmış, fakat birdenbire vaziyet anlaşılarak melhuz bir tehlikenin önüne geçilmiştir. Saat dokuzda biraz sıyrılmış olan sis bir müddet sonra daha kesif olarak başgöstermiş, Marmara görünmez bir hal almış ve nihayet saat on bire kadar bu hal devam ettikten sonra öğleye doğru hava açılmış, vapurlar da seferlerine devam edebilmişlerdir.

Dün Marmarayı kaplıyan sis son senelerde görülenlerden çok fazladır.

Cumhuriyet, 27 Mayıs 1937, Perşembe


Zavallı yavru

Büyükadada Nizam caddesinde oturan Atifet, bazı ev işlerini yapmak üzere 10 aylık çocuğunu yatakta uyur bir halde bırakmış ve mutfağa inmiştir.

Atifet mutfakta işile meşgul olurken çocuk uyanmış ve karyolanın içinde emekliyerek yürümeğe uğraşırken başı karyolanın iki demiri arasında kalmış ve çabalayıp bu vaziyetten kurtulmak isterken boğulmuştur.

Emniyet ikinci şube müdürlüğü hadise hakkında tahkikata başlamıştır.

Cumhuriyet, 10 Mayıs 1937, Pazartesi


Yat klüp açılıyor

Hazirandan itibaren Anadolu klübünun bir şubesi olarak işliyecek

Ankara 7 (A.A.) – Anadolu klübü namına satın alınmış olan Büyükada Yat klübünün Anadolu klübünün bir şubesi halinde ve ayrıca tanzim edilmiş olan bir statü ile idaresi ve haziran başlarında eskisi gibi üyelere açılması kararlaştırılmıştır. Bu işlerin tanzimi maksadile Anadolu klübü idare heyetinden bir komite ayrılarak İstanbula gidecektir.

Akşam, 8 Mayıs 1937, Cumartesi


Tehir edilen gezinti

Havaların fena gitmesi dolayısile Yüksek iktisad mektebi tarafından tertib edilen ve 9 mayıs pazar günü Ada ve Boğaza yapıIacak gezi 16 mayıs pazar gününe tehir edilmiştir.

Cumhuriyet, 8 Mayıs 1937, Cumartesi


BÜYÜKADADA 4000 LİRAYA SATILIK EV

Nizam ciheti, çam ormanı içinde. Bir kat üstünde 4 oda, mutfak, banyo, elektrik, akar su, sarnıç, 900 metre M. bahçe, hususi çamlığı vardır. Adanın en temiz havalı ve en güzel manzaralı yerindedir. Bina kârgir ve yenidir. (Akşam) ilan memuruna müracaat. Telefon: 24240.

Akşam, 2 Mayıs 1937, PazarYayınlanma Tarihi: 04 Mayıs 2022  /  Son Güncellenme: 05 Mayıs 2022


Bu yazı hakkında yazarımıza ve editörlerimize iletmek istedikleriniz mi var?
Aşağıdaki formu kullanarak kendisine ulaşabilirsiniz.
(Bu formdaki bilgiler, yazarımız ve editörlerimizin mail adreslerine iletilecektir.)


Çerezleri Yönetin!

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet verebilmek, güvenlik ve sizi tanımak adına çerezler kullanmaktayız, detayları öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Gizlilik Politikanızı ve KVKK Aydınlatma metnini okumak için buraya tıklayınız.

Eğer sitede gezinmeye devam edersiniz politikamızı onaylamış sayılacaksınız.