Paylaş
Tüm Sayılar      2022      Sayı 204 – Haziran 2022      Yıllar Önce Basında Adalar: Haziran 1937

Yıllar Önce Basında Adalar: Haziran 1937


Yaz mevsimi başlıyor. Vapur işletmeleri Adalar’a ulaşımı kolaylaştırmak için yeni düzenlemeler için gayret gösteriyorlar. Bu düzenlemelerin başında Adalar’a daha kısa sürede ulaşmak için alınan önlemler yer alıyor. Heybeli ve Büyükada’ya direkt seferler düzenlenecek, Adalar arasında ve Adalar’dan anakaraya ulaşım için farklı seferler konuyor. Bu düzenlemeler günümüzde karşımıza çıkan uygulamalarla ne kadar benzer görünüyor değil mi?

Ulaşımı kolaylaştırmak için yapılanların yanında Adalar’da elektrik, su, ada içi ulaşım, güvenlik vb. pek çok soruna ilişkin haberler de eksik olmuyor o günlerin gazetelerinden.

Bu arada eskilerin en tanınmış yazarlarından Burhan Felek’in ince bir mizah dolu bir yazısı dikkat çekiyor. Sanki insanlarımızın bu müşkülpesentliği de günümüze aktarılmış gibi değil mi?

Buyurun 1937 Haziran ayına…


FELEK

Mademki Uysal Olamayız?

Birkaç arkadaş bir yere gitmek istediler mi, çok defa aralarında bir fikir ayrılığı hasıl olur. Birisi:

– Adaya gidelim! . Derse öteki:

– Canım Adada ne yapacağız? Suadiyeye gidelim.

Der. Bir üçüncüsü:

– Yahu, boğazın suyu mu çıktı? Diye bir fikir yuvarlar. Bir dördüncüsü:

– Ben Yalovaya gidelim diyorum. Hem banyo yaparız.. hem de… Diye bir mütalea dermeyan eder.

Eğer bunların içinde yaş, tecrübe, para ve otorite itibariyle bir sivrileni yoksa söz ayağa düşer ve eğlenmek için hazırlanan bu arkadaşlar biribirlerile şu şekilde bozuşurlar:

– Amma yaptın ha! Yalovaya üç saat gitme, üç saat gelme…

– Ya senin Suadiyeni neyliyeyim? Ne su var, ne yeşillik!

– Uzatmayın! Adadan güzeli yoktur.

– Evet! Kerbelâya giderim de Adaya gitmem!

– Canım zaten sende zevkiselim ne gezer!

– Zevkiselim inhisarını sen mi aldın yoksa?

– E canım Boğaz, Boğaz. Anladık. Lâkin Hünkarsuyunda kuzu çevirmek devirleri çoktan geçti. Biraz zamana uymalı. Anladın mı?

– Hoppala! Hünkarsuyu ile zamanın ne münasebeti var?

– Canım uzatma! Sen okadar anlarsın.

– Sen de biraz kaba görüşüyorsun!

– Adaya bir diyeceğiniz yok yal

– Kafamı kesseler gitmem.

– Neden?

– Sıcak, pahalılık, susuzluk.

– İstediğiniz kadar Taşdelen suyu. Parayı verdikten sonra.

– Üstüme varma! Gelmiyeceğim.

– Ben de Suadiyeye gelmem.

– İstersen gel. Ben zaten bu gezmenin bir tatsızlıkla neticeleneceğini biliyordum.

– Tatsızlığı sen çıkardın!

– Hah! bir de mesuliyeti benim üstüme at! Sen zaten her zaman böyle oyun bozanlık edersin.

– Sensin oyun bozan!

– Uzatmayın da şu gezmenin.

– Aman ben vazgeçtim bu işten..

– Al benden de o kadar …

– Geç a canım! Sizinle yola çıkılmaz ki; ne olacak ..

Ve böylece biribirlerinden ayrılırlar.. Onun içindir ki; ben bizim halkın gezme tarzının değiştirilmesini ve bu gibi gezmelerde en becerikliye salâhiyet verip üst tarafın onun peşine takılmasını, mevsim itibariyle cümleye şayanı tavsiye bulurum. Bu zat ta gidilecek yeri evvelden haber vermemeli yalnız (falan saatte Köprüde bulununuz) gibi bir tebliğden sonra nereye gidildiğini ancak çıkılacak iskelede söylemelidir. Frenkler buna (surpriz partisi )derler. Böylece insan yorulmadan ve evvelden tahmin etmeden bir gezmeye gider. Belki bazan istemediği bir yere gider amma hiç olmazsa kafası dinç olur. B. FELEK

 

Tan, 18 Haziran 1937, Cuma


Köprü – Adalar

15 Hazirandan itibaren doğru seferler başlıyor

Akay işletme idaresi köprü lie adalar arasında yolu kısaltmak için doğru seferler ihdasına karar vermişti. İdare bu seferlerin tatbikine esas olmak üzere 15 hazirandan itibaren Yalova – Ada1ar – Köprü arasında ilâve seferler işletecektir.

Verilen malûmata göre, Yalovadan saat 6,30 da kaIkan vapur Büyükadaya uğrıyarak saat sekizde de oradan hareket edecek ve İstanbulda işi olanların vazifelerine geç kalmamaları için doğruca köprüye gelecektir.

Diğer adalar yolcuları için de ilâve olarak Büyükadadan sekize on kala bir vapur daha kalkacak ve bu da Heybeliye uğradıktan sonra doğruca köprüye gelecektir. 15 hazirandan sonra diğer adalar ve Anadolu hattı arasında araba vapurları işletilecektir.

Bunlardan başka ilave olarak gene 15 hazirandan itibaren saat 19,15 de bir vapur kaldırılarak doğruca Heybeli ve Büyükadaya uğratılacaktır. Halbuki hâlâ akşam saat altıda kalkan vapur doğru Büyükadaya gidiyor, Heybeli yolcuları birçok iskelelere uğrıyan vapurları beklemek mecburiyetinde kalıyordu. Altı vapuruna ilâveten 7,15 de de bir vapur daha kaldırılması Heybeli yolcularının arzularını yerine getirecektir.

Akay idaresi bir taraftan da yaz tarifesinin hazırlıklarile meşgul olmaktadır. Bu sene adalara fazla rağbet olduğundan adalardan İstanbula son vapur mümkün olduğu kadar geç vakit kaldırılacaktır.

 

Akşam, 10 Haziran 1937, Cuma


Adalar arasında vapur seferleri

Akay işletme ücretlerini kararlaştırdı

Akay işletme idaresinln Haliç vapurlarından ikisini 30 hazirandan itibaren adalar arasında işletmiye başlıyacağını yazmıştık. Akay idaresi yeni ihdas edilen bu seferlerde alacağı vapur ücretini de tesbit etmiştir.

Bu ücret, Kadıköy-Köprü bilet parası olan 11 kuruştur. Kınalıdan Yörükaliye veya Büyükada iskelesine ayni para ile gidilebilecekse de köprüden plâja seyahat gene tam bilet ücreti olan 18 kuruş 30 para ile mümkün olacaktır.

Diğer taraftan Yörükali pIâjı için Akayın yaptırdığı iskele bitmiş gibidir. 25 metre kadar denize doğru uzanan bu iskeleye ayrıca eski Kadıköy iskelesinin dubalarından biri eklenecek ve plâja gelen vapurlar bu dubaya yanaşacaklardır.

 

Akşam, 25 Haziran 1937, Cuma

 

 

 


Adalar arasında

Halicin 6 numaralı vapuru ay başında sefere başlıyacak

Belediye idaresi Haliç vapurlarından 6 numaralıyı Akayın emrine verecektir. Dün kızağa çekilen bu vapur beyaza boyanacak ve ay başından itibaren Adalarla Kartal, Maltepe arasında Akayın aktarmalı yolcularını nakledecektir.

Bu vapur ayni zamanda muhtelif Adalar yolcularını iskelelerden aldıktan sonra Yörükali plâjına taşıyacaktır. Köprünün eski Kadıköy iskelesinden çıkan dubalar bugün Adaya nakIedilecek ve Yörükali plâjı önünde bu dubalar iskele olarak kullanılacaktır.

Marmarada arasıra olan şiddetli denizler de gözönünde bulundurularak 6 numaralı vapurun alt birinci ve ikinci sınıf yolcular salonunun pencereleri çivilenecek ve açılamıyacaktır.

 

Akşam, 15 Haziran 1937, Salı


Akayın yaz tarifesi

Bu sene doğru seferler çoğaltıldı

Akay idaresinin 30 hazirandan itibaren tatbik edilecek olan yeni tarifesinden bir nüsha matbaamıza gelmiştir. Bu sene bilhassa Büyükada iskelesile Yörükali plâjı arasında seferler tertip edildiğini gördük. Bu seferler, haftanın her günü olmakla beraber, bilhassa pazar günleri daha fazladır. Diğer Adalardan Yörükali plâjına gitmek istiyen yolcular, Büyükada iskelesinde aktarma yapabileceklerdir. Pazardan başka günler de sabahları Büyükadadan 5,50 7 ve 9 da hareket eden vapurlar Heybeliye uğradıktan sonra doğru Köprüye geleceklerdir.

Bundan başka saat 8 de Büyükada ve Heybeliden doğru birer vapur vardır. Bu vapurla yolcular saat 9 da Köprüye çıkabileceklerdir.

Akşam seferlerine gelince: AkşamIarı  saat 18 de Köprüden hareket eden vapur Heybeliye uğradıktan sonra Yalovaya gldecek, saat on sekizi iki geçe hareket eden vapur da hiç bir iskeleye uğramadan doğruca Büyükadaya gidecektir. 19,15 de hareket eden vapur Heybeliye uğradıktan sonra Büyükadaya gidecektir.

Pazar günleri Adalara gidip de tatil günlerini Büyükadada geçirmek istiyenlerin ihtiyacı da düşünülmüştür. Büyükadadan 22,10 da hareket eden son vapur bütün Adalara uğradıktan sonra Köprüye yanaşacaktır.

Tarifenin umumi vaziyeti bu sene iyi tertip edildiğini ve halkın ihtiyacı göz önüne alındığını gösteriyor. Tatbikattan alınacak netice isabet derecesini bir kat daha gösterecektir.

 

Akşam, 26 Haziran 1937, Cumartesi


Halicin 6 numarası Adalar arasında işlemeğe başlıyor

Haliç vapurları arasından alınarak yaz mevsimi için Akay idaresi emrine verilen 6 numaralı vapur dün beyaza boyanmış olarak Haliçten çıkarılmış ve Adalara gitmiştir.

6 numara, bugünden itibaren AdaIar, Maltepe, Kartal ve Yörükali plâj arasında yolcu aktarmalarını temin edecektir.

 

Akşam, 29 Haziran 1937, Salı


Akay Tarifelerinde Değişiklik Yapıldı

Akay idaresi, yaz tarifesini 30 haziranda tatbik edecekti. Sıcakların birdenbire bastırması üzerine bugünden itibaren bütün hatlara her gün ilâve seferleri konulmuştur. Cumartesi, pazardan başka günler de her akşam köprüden 19,15 te bir ilâve seferi yapılacaktır. Her sabah Yalovadan 6,30 da kalkan vapur da Heybeliadaya uğramadan yalnız Büyükada yolu ile Köprüye gelecektir. Büyükadadan da her sabah 7,50 de bir vapur kalkacaktır.

Diğer taraftan, Şirketi Hayriye idaresi de bu yaz Altınkum ve Salacık plâjları için komple biletler yapmıya karar vermiştir. Plaj sahiplerile de uyuşulduğu için yaz tarifesile birlikte biletler de satışa çıkarılacaktır.

 

Tan, 15 Haziran 1937, Çarşamba


Doğru değil mi?

Kınalıadanın elektrik derdi

Birkaç gün evvel Kınalıadada oturan bir okuyucumuz gazetemize telefon ederek şu sözleri söyledi: «- Adamızın elektriğini burada Belediyeden aldığı müsaade üzerine bir adam temin etmektedir. Bu zat bu iş için gayet eski ve köhne bir dinamo kullanmaktadır. Bittabi, bu yüzden sık sık arızalar olmakta ve Adadaki cereyan kesilmektedir. Misal olmak üzere son 20 gün zarfında cereyanın 10 defa kesildiğini söyliyebilirim.

Sonra haber aldık. Meğer dinamonun kayışı 25 yerinden yamalıymış. Arıza da bu yüzden oluyormuş. Son zamanlarda nasılsa kayışı yenilemişler, bu sefer de dinamo yanmış. Yani Ada gene elektriksiz kaldı. Bu iş acaba ne zaman düzelecek ?»

Okuyucumuzun yerden göke kadar hakkı var. Adanın elektriğini 25 yerinden yamalı kayışlı eski, çakaralmaz bir dinamo ile temin etmeğe çalışmak en hafif tabirle amme hizmetine karşı ihmal ve lakaydi göstermektir diyoruz;

Doğru değil mi?

 

Cumhuriyet, 15 Haziran 1937, Salı


Adalarda araba miktarı artıyor

Yaz münasebetile Adaların araba ihtiyaının arttığını gören belediye, İstanbulun muhtelif semtlerindeki arabaların Adaya nakletmeleri için arabaları teşvik etmiştir. Bazı. arabacılar bunu kabul ederek Adalarda çalışmağı kabul etmişlerdir. Bu suretle Adalardaki araba miktarı yetmişe baliğ olmuştur.

 

Akşam, 3 Haziran 1937, Perşembe


Adalara Rağbet Artıyor

Belediye bu yaz Adalara ve bilhassa Yörükali plajı dolayısile Büyükadaya fazla rağbet olacağını göz önünde bulundurarak halkın istirahatini temine çalışmaktadır. Bu arada Heybeli ve Büyükadada çalışan tenezzüh arabalarının az olduğu anlaşılmış, İstanbul arabacılarından bir kısmının Adaya gitmeleri için teşebbüsler yapılmıştır.

Belediye, bundan başka Adalardaki eğlence yerlerinin fiyat listelerini de ucuzlatmıya çalışacaktır.

Adalar arasında işliyecek vapurlar

Akay idaresi, yazın Adalar arasında işliyecek Haliç vapurlarına ait bilet ücretlerini tesbit etmiştir. Büyükadadaki Dil plâjına gidip gelme ücreti 15 kuruş olacaktır. Vapurlarda bir tek mevki vardır. Köprüden Heybeli ve Büyükadaya bilet alanlar Dil plajına gitmek için ayrıca para vermiyeceklerdir. Haliç vapurları, adalarla Anadolu yakası arasında da seferler yapacaklardır.

 

Tan, 3 Haziran 1937, Perşembe


Adaların Çıplak Yerleri Ağaçlanıyor

Adaları güzelleştirme cemiyeti, bu yıl Adalarda çam ve çiçek fidanlıkları kuracaktır.

Cemiyet, bunun için hazırlıklara girişmiştir. Bu suretle çam fidarlıkIarile Adaların çıplak kalmış tarafları da ağaçlandırılacaktır.

 

Tan, 9 Haziran 1937, Çarşamba


Heybeli Yolundaki Tecavüz Meselesi

Heybeliada sanatoryumunda hastalardan M. Ali Göktekin imzasile aldığımız bir mektupta hastabakıcılardan bir kadının sanatoryuma dönerken çamlıkta bir tecavüze uğradığı, polisten yardım istediği halde karakoldan hiç cevap verilmediği yazılmıştı. Öğrendiğimize göre, tecavüze uğrayan hemşire istintak dairesinde verdiği ifadede karakola telefon eder etmez derhal cevap aldığını ve hemen yetişildiğini söylemiştir. Mütecavizin de yarım saat içerisinde tutulduğu anlaşılmaktadır.

Bize verilen bu malumat hadisede polisin ve bekçinin uyanıklığını açıkça gösteriyor. Bunu memnuniyetle yazıyoruz.

 

Tan, 10 Haziran 1937, Perşembe


Heybeliadadaki Papaz mektebi

 

Heybeliadadaki Papaz mektebi hükümetçe istimlak edilmiştir. Evvelce çarkçı mektebi ittihaz edilmişken bilahare mütareke esnasında ecnebiler tarafından tahliye ettirilerek ekalliyetlere verilmiş olan bina hakkında açılan davayı da Hazine kazanmış olduğundan Heybeliadanın bu iki büyük binası hükûmet işlerinde kullanılmak üzere bugünlerde tahliye edilecektir.

 

Cumhuriyet, 24 Haziran 1937, Perşembe


Anadolu Kulübü

 

Büyükada Şubesi Direktörlüğünden:

Anadolu klühü Büyükada şubesinin 12/6/937 cumartesi gününden itibaren sayın üyelerine açılmış bulunacağı ilan olunur.

Akşam, 10 Haziran 1937, Cuma

 


Adada kiralanacak köşk

Vali ve belediye reisi B. Muhiddin Üstündağ dün Büyükadaya giderek bazı köşkleri gezmiştir. Bunlardan birisinin bir yabancı misafir için tutulacağı söyleniyor. Bazı gazeteler bu misafirin Dük dö Vindsor olacağını yazmışlarsa da bu hususta malûmat yoktur.

 

Akşam, 16 Haziran 1937, Çarşamba


İLAN

Büyükadanın en büyük ve en kibar oteli

SPLANDiD PALAS

YARIN AÇILIYOR. Müdiriyet : A. LAL A

Meşhur ahçıbaşı Panayotis Therapianos idaresinde birinci sınıf mutbah •

Pek mutedil fiatlarla pansiyon komple – Uzun ikametler için hususi fiatlar –

Telefon : 56 – 22

Bir tavsiye: Herhangi bir sayfiyede ev tutmazdan evvel fiatlarımızı istişare ediniz.

 

Cumhuriyet, 4 Haziran 1937, Cuma


Adalar Malmüdürlüğünden:

Semti Büyükada Mahallesi Yalı

Sokağı Altınordu

Cinsi Dolaplâj otelindeki odalar

Oda No.            Beher odanın muhammen icarı Lira

2 ila 10                         25

11,12,29                       35

20,21                            30

22, 26, 27, 31                10

28                                15

Yukarıda yazılı odalar mevsimlik kiraya verilecektir. İsteklilerin 29/6/ 937 tarihine musadif salı günü saat 14 te % 7,5 depozito ile beraber Adalar Malmüdürlüğünde Satış Komisyonuna müracaatleri. (3626)

 

Cumhuriyet, 24 Haziran 1937, Perşembe


 

 

 

 

 


Yayınlanma Tarihi: 03 Haziran 2022  /  Son Güncellenme: 03 Haziran 2022


Bu yazı hakkında yazarımıza ve editörlerimize iletmek istedikleriniz mi var?
Aşağıdaki formu kullanarak kendisine ulaşabilirsiniz.
(Bu formdaki bilgiler, yazarımız ve editörlerimizin mail adreslerine iletilecektir.)


Çerezleri Yönetin!

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet verebilmek, güvenlik ve sizi tanımak adına çerezler kullanmaktayız, detayları öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Gizlilik Politikanızı ve KVKK Aydınlatma metnini okumak için buraya tıklayınız.

Eğer sitede gezinmeye devam edersiniz politikamızı onaylamış sayılacaksınız.