Paylaş
Tüm Sayılar      2023      Sayı 219 – Eylül 2023      Yıllar Önce Basında Adalar

Yıllar Önce Basında Adalar


1938 Eylül ayında İstanbul’da yerel yönetim organları için seçimler yapılıyor. Seçimlerde Adalar’dan Belediye Meclisine giren adaylar da belli oluyor.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla Adalar’dan taşınma hazırlıkları da başlıyor. Vapurların yeni kış tarifeleri hazırlanırken vapurlarda yaşanan sıkıntılar da gündemi dolduruyor.

1938 Eylül ayının gazetelerindeki gezimize buyurun…


Yeni belediye seçimi

Namzedler tesbit edildi

25 aza tamamile yenidir, 22 aza müddeti biten mecliste bulunuyordu. Meclise yeniden iki kadın aza girmiştir.

Adalardan:

Asli azalıklara: Avni Yağız avukat, Kazım Şinasi Dersan Akşam matbaası müdürü.

Yedek azalıklara: Halit Camcı avukat, İsmail Hakkı Sızmazoğlu eczacı.

SON TELGRAF

Asli azalardan Avni Yağız ötedenberi meclis azasıdır. Diğerleri yeni namzetlerdendir.

Son Telgraf, 30 Eylül 1938, Cuma


Turistik oteller kuruluyor

Üç senede tatbik edilmek üzere hazırlanmakta olan turizm plânı için açılan ankete birçok cevaplar gelmiştir. Memlekete seyyah celbi için muhtelif kararlar verilmektedir.

Bu cümleden olarak Tarabyada, Çırağan sarayının bulunduğu sahada, büyük Adada ve Taksimde birer turistik otel ve muhtelif yerlerde de gazino ve lokanta meydana getirilmesine karar verilmiştir.

Bu otellerde çalışan garsonlar mektep mezunu, diplomalı olacaklardır. Bunlara, müşteriler arasında kavga çıktığı zaman ne yapmaları lâzım geleceği bile öğretilecek, yani garsonlar, turistin otel garsonlarının bilmesi lâzım gelen hususatı bütün teferruatiyle öğreneceklerdir.

Ayrıca turing ve otomobil kJüp ve belediye mümessilleriyle emlâk sahiplerinden mürekkep bir komisyon teşkil edilecektir. Bu komisyon münhasıran memlekete gelen ve gelecek seyyahlara ait işlerle meşgul olacaktır.

Yeni Sabah, 7 Eylül 1938, Çarşamba


Kış tarifesi

Akay ve Şirketi Hayriye hazırlıklara başladılar

Akay ve Şirketi Hayriye kış tarifesi hazırlıklarına başlamıştır. Havalar bozuk gitmekte devam ettiği takdirde bu sene kış tarifeleri erken tatbik edilecektir. Bununla beraber Adalarda ve Kadıköyünde sonbaharın yarısını geçirmek istiyenler pek çoktur. Geçmiş senelerin tecrübeleri bu neticeyi vermiştir.

Akay işletmesi yaz tarifesini teşrinisani nihayetine kadar tatbik mevkiinde bırakmağı düşünmektedir. Havalar çok yağışlı ve soğuk geçtiği takdirde kış tarifesi birinciteşrin içinde tatbik edilmeğe başlanacaktır.

Diğer taraftan birçok sayfiye yerlerinden şehre göç başlamıştır.

Akşam, 16 Eylül 1938, Cuma


DENİZBANK

AKAY İşletmesinden:

Adalardan ve Anadolu kıyısından şehirdeki evlere kadar göç işleriyle ilk bahrada yazlığa giderken yapıldığı gibi Antalya Umumi Nakliyat Türk Anonim şirketi tarafından kolay ve ehven şeraitle yapılacaktır.

Bir büyük parçanın nakil ücreti. Yüz yirmi kuruştur. Müracaat yeri: Şirketin bütün şube ve teşkilâtı Telefon: 24220 – 23801

Akşam, 24 Eylül 1938, Cumartesi


Adalar tarifesinde değişiklikler yapıldı

Akay idaresi dündenberi Adalar tarifesinde bazı değişiklikler yapmıştır. Yürükali plajının iskelesinin kapanması üzerine Adalar arasında işliyen Suvak vapurunun seferleri tatil edilmiştir. Bundan sonra Yürükaliye hiç bir vapur işlemiyecektir. Ayrıca 14,10 da Büyükadadan kalkan vapur, doğruca Heybeliye geçecektir. Büyükadadan 15,40 da kalkan vapur 20 dakika geç kalkacak ve doğru Heybeliye gidecektir. Ve gene pazar günleri Büyükadadan 19,50 de hareket eden vapur 20 dakika geç olarak saat 20,10 da kalkacak ve Adalara uğrıyarak Heybeliden aktarma ile Köprüye gidecektir.

Son Posta, 14 Eylül 1938, Çarşamba


Büyükadada yangın

Dün Büyükadada Hristos manastırı arkasındaki çamlıkta yangın çıkmış, itfaiye haberdar edilip gelinceye kadar on üç çam ile bir mikdar fundalık yanmıştır. İtfaiye, yerinde bir gayret göstererek, bütün çamları yanmaktan kurtarmıştır.

Akşam, 3 Eylül 1938, Cumartesi


Ada sahillerinde bir boğulma

Darüşşafaka talebesinden Feridun ile ağabeysi Ekrem; bir gezinti yapmak üzere kendi şarpilerile dün Adaya gitmişler, akşam geç vakit dönerlerken birdenbire fırtına çıkmış ve şarpi devrilmiştir.

Feridun yüze yüze ve müşkülatla ada sahillerine çıkabilmiş, fakat Ekrem boğulmuştur. Ekremin cesedi araştırılmaktadır.

Akşam, 27 Eylül 1938, Salı


Karilerimizin fikri

Ada vapurlarında hava tertibatı yapılamaz mı?

Bu serlâvhayı gören okurlarımız değil amma bu vapurların idaresl belki yeni bir lüks istediğimiz, yahut fazla bir konfor meraklısı olduğumuza kail olacaktır. Halbuki; içimizde senelerdenberi sakladığımız bir acı ile söyliyelim ki, bahsetmek istediğimiz şey ne bir lüks, ne Amerikanvari bir konfordur.

En basit şeklile bir sıhhat meselesidir. Fakat, nasıl blr sıhhat meselesi olduğunu anlamak için bu Ada vapurlarının akşam ve sabah kalabalık zamanlarında içlnde bulunmak lâzımdır. Düşününüz ki, beş altı yüzden bine kadar insan kapalı bir kaç salona yanyana oturtulmuştur. Ve en aşağı bir saat bu şekilde havasız, bunaltıcı dakikaları gittikçe saat kadar yorucu olan bir seyahate çıkmışlardır.

Hele, vapurun aşağısında millet ceketlerini çıkarmış, yakalarını sökmüşler, buram buram ter içinde pestil olmuşlardır! ..

Yukarı salondakiler de pancar gibi kızarmış, vapurdan çıktıkları vakit adamakıllı bir soğuk kapmamak için ne yapacaklarını düşünmekle meşguldürler! ..

İşte, sonbahardaki Ada seyahatleri aynen böyle günlerce, haftalarca devam eder. Ve nihayet, bıkanlar yakasını kurtarıp kendilerini sahili seIâmete atarlar!.

Eski Akay idaresi bu hali senelerce görmedl; fakat, yeni Denizbank idaresinin ilk mevsim olarak vâkıf olacağı bu hale bir nihayet vereceğine kimsenin şüphesi yoktur.

İstediğimiz şudur: Bu uzunca seferli vapurlara taze deniz havasını alıp boşaltan tertibat koymak.

Bu tertibatın nerede ise yüzüncü yıldönümü gelecek, biz bu yıldönümünü beklemeden halka bu istirahat hakkını verelim! . Ayn Cim

Akşam, 27 Eylül 1938, Salı


Şikâyetler

Kınalıadalıların derdi

Kınlıadalılardan muhtelif mektuplar aldık. Elektriklerinden şikâyet ediyorlar.

M.A. Gider isminde bir kariimiz şöyle yazıyor:

“Akasya Caddesinde 25-30 senedenberi emek verilerek yetişmiş ağaçlar vardı. Esasen yeşillik sıkıntısı çeken adamızda bunlar nadir gölge güzelliğini teşkil ederlerdi. Bir makine yüzünden on beş, yirmi tanesi mahvoldu. Hükümet ağaç yetiştirmek için bunca para sarfediyor; bir dal budanmasındanbile haklı titizlikler çıkarıyor. Hal böyleyken, nasıl olur da bu ağaç; katliamına müsaade edilir?”

Diğer taraftan, bir avukattan aldığımız mektupta da Adalar kazası kaymakamlığına bir istida ile müracaat edilerek elektrik intizamsızlığından ve bu intizamsız elektrik teşkilatı sebebile ağaçların mahvedildiği bildirilmektedir.

Akşam, 30 Eylül 1938, Cuma


Heybeliada vapuru bir şarpiyi batırdı

Dün akşam saat 17,55 te Kadıköyden hareket eden Heybeliada vapuru, biraz sonra önüne çıkan bir şarpiye çarpmış ve batırmıştır. Şarpi içindekiler soyunmuş sporcular olduklarından yüzerek canlarını kurtarmışlardır.
Cumhuriyet, 3 Eylül 1938, Cumartesi


Yağmurların son tahribatı

Dün Üsküdarda bazı evler tahliye ettirildi

Büyükadada da birkaç evi su bastı, memlekette hava umumiyetle kapalı ve yağışlıdır

Bunlardan başka Büyükadada Oltacı sokağında 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ve 32 numaralı evlerin zemin katlarını su basmıştır. Adalar İtfaiyesi, halkın da yardımile suları tahliye etmiş, evleri tehlikeli vaziyetten kurtarmıştır.

Cumhuriyet, 18 Eylül 1938, Pazar


Üç bakkal çırağının marifeti

Burgaz adasında, Yeniyalı sokağında oturan 69 yaşında Luiza zabıtaya müracaatla evinin sofasında masanın üzerine bırakmış olduğu çantasının ortadan kaybolduğunu söylemiş ve çantanın içinde 60 lira bulunduğunu da ilâve etmiştir. Yapılan tahkikat neticesinde hırsızların Burgaz adasının Çarşı caddesinde bakkal çırağı İstefo, ayni dükkânda çırak Dimitri, gene o civardaki bir bakkal dükkânında çalışan Anderya oldukları anlaşılmıştır. Tütüncü Yanko isminde bir şahsın da çalınan paraları saklamak suretile yataklık yaptığı öğrenildiğinden suçlular yakalanarak müddeiumumiliğe verilmişlerdir.

Son Posta, 23 Eylül 1938, Cuma


Sarhoşun marifeti

Kınalıadada Lukadiye caddesinde 17 numaralı evde oturan İbrahim oğlu İhsan Dikmen aşikâr surette sarhoş olarak sokakta umumi sükûtu bozduğundan yakalanmıştır.
Son Telgraf, 4 Eylül 1938, Pazar


İşte İstanbul Filmi

Heybeliada Plaj ve Gazinosunda

Pazar günü çekilmeğe başlanacaktır.

Plâj havuzunda yapılacak (Adalar arası deniz şampiyonası) müsabakası ile plâja giren muhterem halkımız da Filme alınacak ve bu filim bilahara Heybeli plajında ve diğer sinamalarda gösterilecektir.

Son Telgraf, 3 Eylül 1938, Cumartesi


Diplomasız dişçi

Büyükadada Kaptannuri sokağında 14 numarada oturan dişçi Karabetin yanında kalfa Agob oğlu Aram diplomasız diş yaparken suçüstünde yakalanarak mahkemeye verilmiştir.

Son Telgraf, 15 Eylül 1938, Perşembe


60 lirayı çalanlar

Burgazadasında Lûza isminde bir kadının evinde çantası içinde bulunan 60 lirasını çalan bakkal çırağı Mihal oğlu İstefo, Dimitri ve Anderya isminde üç gençle bunlara yataklık eden tütüncü Yanko yakalanarak mahkemeye verilmişlerdir.

Son Telgraf, 23 Eylül 1938, Cuma


SPOR

Adalar kazası yüzme Şampiyonası

Bu Pazar günü Heybeliada plajı havuzunda yapılacaktır

Her sene olduğu gibi, bu yıl da (Beyoğlu Halkevi tarafından) tertip edilen Adalar arası yüzme şampiyonası bu pazar günü Heybeliada plajı havuzunda yapılacaktır. Müsabakada kazananlara madalyalar ve diplomlar verilecektir. Yarışlara saat 15 de başlanacaktır.

Yarış programı

Baylara 14 yaşa kadar

50 m. serbest,

50 m. sırt üstü,

4X100 bayrak

14 – 17 yaşa kadar:

100 m. serbest,

200 m. serbest,

100 m. sırt üstü,

100 m. kurbağalama,

4X 100 bayrak.

Büyükler:

100 m.,

200 m.,

400 m. serbest,

100 m. kurbağalama,

4X200 bayrak

Atlama: 3 m. tramplen.

Bayanlara:

100 m. serbest yarış, Atlama: 3 m. tramplen.

Yarışın bütün safhaları filme alınacaktır.

Son Telgraf, 2 Eylül 1938, Cuma


Adalar arasında yüzme müsabakasını Heybeliada kazandı

Beyoğlu Halkevinin yalnız Adalılar arasında büyük, orta ve küçükler olmak üzere üç kategori üzerinden tertip ettiği yüzme yarışları dün kalabalık bir seyirci kütlesi önünde Heybeliada pIâjında yapılmıştır. Muntazam bir program altında icra edilen bu yarışlara bir çok yüzücüler iştirak etmiş ve müsabakalar çok alâkalı olmuştur.

50 metre küçükler: 1 – İsmet Kınalı 34 2/ 10 saniye. 2 – Fethi B. A.

100 metre büyükler: 1 – Bülend H. B. 1.07 4/10 dakika. 2 – Hayati H.B.

100 metre ortalar: 1 – Mehmed Heybeli 1.21 2/10 dakika.. 2 – Sadi Heybeli

200 metre büyükler: 1 – Bülend Heybeli 2.43 4/10 dakika. 2 – Andon Büyükada

200 metre ortalar: 1 – Mehmed Heybell 3.11 dakika. 2 – Aleko Heybeli

100 metre sırtüstü büyükler: 1 – Şamil B. A. 1.24 4/10 dakika. 2 – Heybeli

400 metre büyükler: 1 – Bülend Heybeli 6.03 4/10 dakika. 2 – Fikret Heybeli

100 metre sırtüstü ortalar: 1 – Halil Heybeli 1.51 3/10 dakika. 2 – Rauf Heybeli.

200 metre kurbağalama büyükler: 1 – Şerif Heybeli 3.41 dakika. 2 – Bedri Heybeli.

4X 50 bayrak küçükler: 1 – Büyükada (Fethi, Şeyda, Alber. Hal). 2.36 2/10 dakika. 2 – Heybeliada (Toma, Fikret, Metin, Necmi).

4 X l00 ortalar: 1 – Heybell (Mehmed, Sadi, Sabahaddin, Saim) 6.11 2/10 dakika.

4 X 200 büyükler: 1 – Heybeli (Bülend, Mehmed, Hayati, Salâhaddin) 13.51.

Atlamalar: 1 – Golya Heybeli 50 P. 2 – Cavid Heybeli.

Umumi tasnifte Heybeli 285 puanla birinci, Büyükada 50 puanla ikinci gelmiştir.

 

Akşam, 5 Eylül 1938, Pazartesi


Adalar arası yüzme yarışları

Beyoğlu Halkevi Spor kolunun tertib ettiği yıllık Adalar arası yüzme müsabakaları dün Heybeliada plâjında yapılmış ve bu müsabakalar filme çekilmiştir. Müsabakalarda iyi dereceler alınmıştır.

Cumhuriyet, 5 Eylül 1938, Pazartesi


Adalar Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan:

Zaruhinin Matyos ve Takuhi ile şayian ve müştereken mutasarrlf bulunduğu Kınalıadada Çarşı sokağında 9/7 No. lu altında dükkân bulunan evin izalei şuyu suretiyle satılmasına karar verilmiş olduğundan bir ay müddetle açık artırmaya konulmuştur.

Mezkûr evin mesahası 142 metre murabbaı olup bundan 47 metre murabbaı bina ve 95 metre murabbaı bahçedir. Hane ve dükkân zemin katında zemini kırmızı çini ve camlık kapısı bulunan dükkân ve buradan geçilen bir aralık, bir kapı, bir oda, bu kısmın üstüne isabet eden çatı kısmında diğer bir oda mevcuttur. Hane olarak kullanılan kısmın bahçeden ayrı bir methali ile bir helası mevcuttur. Bahçede galvanize saclardan yapılmış muvakkat depolar vardır. Kıymeti muhammenesi 1065 liradır.

Tellâliye ve ihale pulu ve 20 senelik taviz bedeli müşteriye aittir. Vergi ve belediye rusumu bedeli ihaleden tenzil olunur.

Birinci artırma bir teşrinievvel 938 tarihine müsadif cumartesi günü saat 10 dan 12 ye kadar Adalar sulh mahkemesi koridorunda icra olunacaktır. Birinci artırmada kıymeti muhammenenin % 75 ini bulmazsa en çok artıranın teahhüdü baki kalmak üzere ikinci artırma 16 T. sani 938 tarihiine müsadif çarşamba günü ayni saatte icra ve en çok artırana kat’i ihalesi yapılacaktır. Müzayedeye iştirak edenler % 7,5 nisbetinde pey akçesi vereceklerdir.

Hakları tapu siciliyle sablt olmıyan alacaklılarla diğer alâkadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masraflara dair olan iddialarını la malûmat almak istiyenlerin ilân tarihinden nihayet 20 gün zarfında bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşımından hariç kalırlar. Daha fazla malûmat almak istiyenlerin ilân tarihinden itibaren 20 gün zarfında herkesin görebilmesi için dairemizde açık bulundurularak artırma şartnamesiyle 938/29 No. lu dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilân olunur. (26605)

Kurun, 1 Eylül 1938, Perşembe


SATILIK EV

Büyükadada, manzara ve havası gayet güzel, çamlara yakın, bahçe ve sarnıç ve konforlu, yeni yapılmış küçük bir ev, yeni mobilyasile 2500 liraya satılıktır. Adres: Büyükada Tepeköy, Çarkıfelek sokak, No. 56, Telefon: 21871.

Cumhuriyet, 27 Eylül 1938, SalıYayınlanma Tarihi: 02 Eylül 2023  /  Son Güncellenme: 02 Eylül 2023


Bu yazı hakkında yazarımıza ve editörlerimize iletmek istedikleriniz mi var?
Aşağıdaki formu kullanarak kendisine ulaşabilirsiniz.
(Bu formdaki bilgiler, yazarımız ve editörlerimizin mail adreslerine iletilecektir.)


Çerezleri Yönetin!

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet verebilmek, güvenlik ve sizi tanımak adına çerezler kullanmaktayız, detayları öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Gizlilik Politikanızı ve KVKK Aydınlatma metnini okumak için buraya tıklayınız.

Eğer sitede gezinmeye devam edersiniz politikamızı onaylamış sayılacaksınız.