Çarşamba, 05 Şubat 2020 13:32

Adalar’da Geçiş Dönemi Koruma Esasları Belirlendi

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Bilindiği üzere 2011 yılında onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Mimarlar Odası’nın başvurusu üzerine 2017 yılında iptal edilmişti. İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 10.01.2020 tarih ve 6931 sayılı kararı ile geçiş dönemine ilişkin koruma ve uygulama esaslarını belirledi. Tamamı sit alanı olan Adalar İlçesinin kültür mirası olarak korunması açısından çok önemli olan bu kararın tamamını okuyucularımızın dikkatine sunuyoruz.

İSTANBUL-ADALAR KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI

GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI

 1. Geçiş Dönemi yapılaşma koşulları, Adalar İlçesi sınırları içinde yer alan Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’da ilgili loruma kurullarınca sınırları belirlenen kentsel sit alanları ve arkeolojik sit alanlarını içeren, çakışan alanlar ve kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan alanlar harici bölgede geçerlidir.
 2. 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
  1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alanlardır.
  2. İfraz ve tevhit yapılamaz.
 3. Tescilli kültür varlıklarına ilişkin; rölöve, restitüsyon, restorasyon, rekonstrüksiyon projeleri, mer’i mevzuat doğrultusunda hazırlanarak onaylanmak üzere Koruma Bölge Kuruluna sunulur.
 4. Üzerinde tescilli yapı bulunan parsellerde yeni yapı yapılamaz.
 5. Tüm parsellerde her türlü inşai, fiziksel müdahalede ve işlev değişikliğinde Koruma Bölge Kurulu onayı alınması zorunludur.
 6. Kadastral dokunun değiştirilmeden korunması esastır. Bu nedenle ifraz ve tevhit yapılamaz. Ancak; alanın fiziksel ve sosyal kalitesini artırmaya yönelik donatı alanı oluşturmak amacıyla, sit alanları farklılığı durumunda ve büyüklük, şekil kısıtlılığından kaynaklı tek başına yapı yapılamayacak parsellerde ifraz ve tevhit yapılabilir. Her türlü uygulamada Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşü alınır.
 7. Üzerinde Tescilli Kültür varlığı bulunmayan parsellerde yeni yapı yapılabilir. Ancak; hazırlanacak Koruma Amaçlı İmar Planları ile çelişmemesi açısından, halihazırda kullanımı, Spor, Günübirlik, Park ve Yeşil Alan, Rekreasyon Alanı, Mezarlık Alanı, Ağaçlandırılacak Alan, Orman Alanı, Tarım Alanı vb. olan ya da Koruma Bölge Kurulu tarafından Koruma Amaçlı İmar Planında bu kullanımlarda kalabileceği değerlendirilen parsellerde yapılaşmaya gidilemez.
  1. Yapıların projelendirilmesinde; öncelikle, çevre parsel ve yapıları da kapsayan, yoğunluk, kütle, konum, yükseklik, fonksiyon gibi detayları içeren vaziyet planı ve fotoğraf albümünün yer aldığı bir başvuru dosyası Belediyesinin görüşü ile Koruma Bölge Kuruluna sunulacak, sunulan dosya ve kurul arşivinde yer alan bilgi ve belgelere göre Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun görülecek kullanım ve yapılaşma koşullarına göre projelendirmeye gidilecektir.
  2. Yapının konumu; fonksiyon, parseldeki ağaçlar ve ada içerisinde aynı sokağa yüz veren ruhsatlı yapıların teşekkülüne göre raporlanarak önerilecektir.
  3. Kurul tarafından belirlenen kullanım ve yapılaşma koşullarına göre hazırlanacak projeler, yeni yapılanmanın ada siluetine etkisi ve yapılaşmaya ilişkin etütler ile birlikte Koruma Bölge Kurulu’na iletilecektir. Uygulama, Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda yapılacaktır.
  4. Yapını oturacağı köşe noktalarının aritmetik ortalaması binanın sıfır kotu olarak kabul edilecektir. Ancak; bitişik nizam yapılaşma koşullarına sahip parsellerde yapı kotu, ruhsatlı bitişik yapıların teşekkülüne göre belediyesi tarafından raporlanarak önerilir. Arazi eğiminden dolayı açıkta kat çıkması durumunda; Bodrum katların açığa çıkan yüzlerinde, taşıyıcı sistem dışında duvarlar cephe boyunca devam ettirilemez.
  5. Parsel büyüklüğünün %10’unu geçmeyecek büyüklükte, en çok 100 m2 açık yüzme havuzları ile süs havuzları yapılabilir.
  6. Kamu yapıları hariç; çatı, yapının son kat tabliyesi üzerine oturtulacak olup parapet ve teras yapılamaz, açıkta kalacak şekilde kalkan duvarı oluşturulamaz. Çatı arası, alt kata bağımlı olmak kaydıyla kullanılabilir.
  7. Çatı örtüsü üzerinde; çatı havalandırma penceresi, ev tipi rüzgar türbini, güneş paneli ve bacadan başka çıkıntı yapılamaz. Kamu yapıları dışında asansör kulesi çatı örtüsünü aşamaz. Güneş kolektörleri, deposu çatı altında kalmak, panelleri çatı eğimine paralel olmak ve çatı yüzeyinde en fazla 20 cm. yükselmek kaydıyla yapılabilir.
 8. Parsel içerisinde kalmak koşuluyla engelli, yaşlı ve hastalara yönelik heyetçe alınmış sağlık raporları doğrultusunda ön görünümü ve silueti bozmayacak şekilde, topoğrafya, ağaç rölövesi ve siluet çalışmaları ile birlikte belediyesinin mevzuata uygun görüşüyle iletilmesi durumunda Koruma Bölge Kurulunun kararı doğrultusunda yatay asansör yapılabilir.
 9. Ağaçlar
  1. Yetişkin ve sağlıklı ağaçlar kesilmeyecektir. Yapılacak tüm yeni yapı projeleri hazırlanmadan önce parselde var olan tüm ağaçların rölövesi alınacak, yapılacak yapı bu rölöve doğrultusunda projelendirilecektir.
  2. Ağaçların can ve mal emniyeti açısında tehlike arz etme, kuruma, salgın hastalık vb. nedenlerle kesilmesinde zorunluluk olması durumunda, uzman raporu ve Adalar Orman İşletme Şefliği görüşü ile birlikte belediyesine başvurularak, belediyesi denetiminde budanabilir. Kesilen ve kaldırılan ağaçların yerine Adalar florasına uygun yetişkin ağaç dikilecektir.
  3. Ağacın su ve hava almasını engelleyecek şekilde beton, asfalt vb. malzeme ile kaplanmış ağaç gövde çevrelerinin, Adalar belediyesi tarafından ağacı hayatiyetini devam ettirebilecek şekilde açılarak düzenlenmesi esastır.
 10. Afet ve acil durumlarda (yangın, deprem, sel vb.) kullanılmak üzere ilgili idareler tarafından belirlenecek alanlarda Kurul görüşü alınmak koşuluyla toplanma alanı, helikopter pisti vb. uygulamalara dönük projeler hazırlanabilir.
 11. Belirtilmeyen hususlarda mer’i mevzuat hükümleri geçerlidir.

 

Son değişiklik Çarşamba, 05 Şubat 2020 16:33
Yorum yapmak için oturum açın